Om du har frågor rekommenderar vi dig att ta kontakt via vår Facebooksida, mail eller telefon för snabbast svar.

SPORTS CLUB NYKARLEBY DATASKYDDSPOLICY

1. Allmänt

Denna dataskyddspolicy tillämpas på behandlingen av alla personuppgifter som Sports Club Nykarleby ansvarar för.

Syftet med dataskyddspolicyn är att säkerställa att alla personuppgifter inom Sports Club Nykarleby behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (i fortsättningen GDPR) (2016/679) och nationell dataskyddslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Sports Club Nykarleby (i fortsättningen ”SCN”)
Topeliusesplanaden 12
66900 Nykarleby
Finland

3. Begreppsförklaring

Personuppgiftsansvarig: SCN
Registrerad – Personer vars uppgifter finns sparade i SCN register, här: kunden
Personuppgift – Alla uppgifter som kan identifiera en person

4. Personuppgifter som behandlas på SCN

a) Ändamål för behandling av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter grundar sig på en kundrelation mellan kunden och SCN. Personuppgifterna sparas för att kunna kontakta kunder och för att upprätthålla ett kundregister.

b) Rättslig grund för behandling av personuppgifter
SCN behandlar personuppgifter till följd av ett berättigat intresse (GDPR artikel 6.1.f) som grundar sig på kundförhållandet mellan SCN och kunden.

c) Kategorier av personuppgifter och uppgifternas lagringstid
Alla personuppgifter lagras och behandlas i ett kundregister. Kundregistret innehåller följande personuppgifter:
– Namn, adress, telefonnummer och e-postadress

Personuppgifterna lagras i kundregistret under kundrelationens giltighetstid. Efter att kundrelationen har upphört och alla praktiska detaljer kring upphörandet (så som återlämning av nyckel, slutliga betalningar, etc.) lagras uppgifterna i enlighet med gällande rätt (Bokföringslagen) och raderas därefter ur kundregistret.

d) Uppgiftskällor
Uppgifterna i registret fås från den registrerade.

e) IT-system som används vid behandlingen av uppgifter
Alla personuppgifter lagras i SCN:s kundregister som upprätthålls av IT-systemet BEWA Systems.

f) Utlämning och överföring av personuppgifter
Inga personuppgifter utlämnas utanför EU- eller EES-området.

5. Principer och processer för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter på SCN sker i enlighet med principerna i GDPR artikel 5. Dataskyddet för personuppgifterna beaktas under hela deras livscykel. Vid införskaffning av nya tjänster, processer eller system bedöms hur dataskyddet kan försäkras. Vid behandlingen av personuppgifter på SCN beaktas de risker som kan följa av behandlingen för att minska sannolikheten för dataskyddsincidenter.

6. Säkerställande av dataskydd och hantering av problemsituationer

All personal på SCN har en grundläggande kunskapsnivå om dataskydd för att försäkra att behandlingen av personuppgifter på SCN sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Vid dataskyddsincidenter förbinder sig SCN att meddela alla incidenter till ansvarig myndighet inom 72 timmar efter att incidenten har skett eller uppdagats. Ifall incidenten är omfattande och betydande för den enskilda registrerade informeras även denna om incidenten inom skälig tid.

7. De registrerades rättigheter

Hos SCN behandlas personuppgifter baserat på det berättigade intresse som följer av att den registrerade ingår en kundrelation med SCN.

Nedan följer en lista över de rättigheter som den registrerade har i enlighet med de behandlingsgrunder som SCN tillämpar:

– Den registrerade har rätt att få veta ifall SCN behandlar dens personuppgifter och hur uppgifterna behandlas.

– Den registrerade har rätt att vid behov få felaktiga uppgifter korrigerade och även kräva att uppgiftsbehandlingen begränsas under den tid som SCN kontrollerar om uppgifterna är korrekta.

– Den registrerade har rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse om hen har skäl som hänför sig till dennes specifika situation.

– Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till Dataskyddsombudsmannens byrå (www.tietosuoja.fi).

Ifall den registrerade vill utöva sina rättigheter kan hen kontakta SCN på
e-postadressen sportsclub@scn.fi och förklara vilka rättigheter hen vill utöva, den fortsatta processen bedöms utgående ifrån detta.